Teisinė informacija

SODININKŲ BENDRIJA

„ BERŽELIS “

Kodas juridinių asmenų registre 190067327. Buveinės adresas Muiželėnų k. Alovės sen.,Alytaus r.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. VIDAUS ORGANIZACINĖ TVARKA
III. NARYSTĖ BENDRIJOJE
IV. BENDRIJOS IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
V. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI
VI. BENDRIJOS KELIAI IR GATVĖS
VII. APTVĖRIMAI, RIBOJANTYS SKLYPŲ RIBAS.
VIII. BENDRIJOS SKELBIMŲ LENTOS
IX. RAMYBĖS LAIKAS IR TRIUKŠMAS
X. SODININKŲ SKLYPAI
XI. REIKALAVIMAI STATINIO STATYBAI SODO SKLYPE
XII. REIKALAVIMAI AUGALŲ SODINIMUI , PRIEŽIURAI IR TVARKYMO REIKALAVIMAI SODO SKLYPE
XIII. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA
XIV. ATLIEKŲ TVARKYMAS
XV. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
XVI. KOMISIJŲ SUDARYMAS
XVII. BENDRIJOS TURTAS IR PAJAMOS
XVIII. ATSAKOMYBĖ
XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sodininkų bendrijos (toliau Bendrija) „Berželis“ vidaus tvarkos taisyklės nustato vidaus tvarką sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje.
2. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas ramybės laikas nakties metu, atliekų tvarkymo reikalavimai, sodo sklype leidžiamų taikyti smulkių naminių gyvūnų ( triušių, nutrijų, šunų, paukščių, bičių ir kt.) rūšių sąrašas, jų laikymo tvarka ir sąlygos, bendrojo naudojimo objektų priežiūros bei kiti sodininkams svarbūs bendro gyvenimo klausimai.
3. Bendrijos vidaus tvarkos taisykles tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Taisyklės skelbiamos viešai bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
4. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems asmenims, įsigijusiems mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą.
5. Bendrijos narys, nuomodamas savo sodo namą su žemės sklypu kitam asmeniui, privalo jį supažindinti su Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir apie tai informuoti Bendrijos valdymo organą.

II. VIDAUS ORGANIZACINĖ TVARKA

6. Bendrijos veiklai vadovauja įstatuose nurodytas kolegialus valdymo organas -bendrijos valdyba, kuri priima sprendimus įstatuose nurodytos kompetencijos ribose visais klausimais, susijusiais su kasdienine organizacine Bendrijos ūkine ir socialine veikla.
7. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.
8. Mėgėjų sodininkystė – veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.
9. Sodininkas – fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjų sodininkyste.

III. NARYSTĖ BENDRIJOJE

10. Bendrijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjiško sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.
11. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo. Į Bendriją įstojama ir iš jos išstojama Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
12. Bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas, sodininko įstojimo į Bendrijos narius ir išstojimo iš Bendrijos narių data. Registravimo knygoje gali būti nurodomi ir kiti duomenys, jei tai numatyta Bendrijos įstatuose. Su šia registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo, įsigijęs sodo sklypą mėgėjiško sodo teritorijoje.
13. Narystė Bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjiško sodo teritorijoje esantį sodo sklypą, nariui išstojus iš bendrijos ar bendrijai jį pašalinus iš bendrijos bei bendriją likvidavus.
14. Asmenys, kurie mėgėjiško sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti Bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjiško sodo teritorijoje, privalo už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaityti pagal bendrijos pateiktas sąskaitas.
15. Bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos įstatuose nustatytos formos Bendrijos nario pažymėjimas.
IV. BENDRIJOS IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

16. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Bendrijos įstatams ir veiklos tikslams. Bendrijos narys turi teisę:
1) vykdyti veiklą susijusią su Bendrijos veiklos tikslais;
2) pagal teisės aktų reikalavimus vykdyti savo sklypo ribose statybų darbus nepažeisdamas kaimyninių sklypų asmenų interesų;
3) teikti siūlymus Bendrijos valdybai bendrojo naudojimo objektų statybos, rekonstravimo ir valdymo klausimais;
4) teikti siūlymus Bendrijos valdybai vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymosi klausimais;
5) dalyvauti Bendrijos valdybos veikloje ar sudaromosiose komisijose susijusiose su Bendrijos reikalų sprendimu;
6) reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;
7) imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;
8) viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjiškos sodininkystės produkciją;
9) reikalauti Bendrijos valdymo organą pateikti Bendrijos nariui reikalingą informaciją. Už Bendrijos teikiamų dokumentų kopijas mokama Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka;
10) įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;
11) išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys turi visiškai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai ir pasirašyti sutartį dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais;
12) gali turėti ir kitų teisių susijusių su Bendrijos veikla.
17. Bendrijos narys turi šias pareigas:
1) laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo ir Bendrijos valdymo organo sprendimus;
2) tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
3) tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ir kiti teisėti jo turto naudotojai;
4) nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį ir Bendrijos nustatytus mokesčius susijusius su Bendrijos ir jos turto administravimu;
5) Bendrijos įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauti Bendrijos valdymo organo organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose;
6) perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles;
7) pastebėjus pažeidėjus apie tai informuoti Bendrijos valdybą ir/arba policiją apie pastebėtus teisės pažeidimus, nusikalstamas veikas ir padėti policijai palaikyti viešąją tvarką gatvėse, aikštelėse ir kitose viešose vietose. Bendradarbiauti su policija, kitomis teisėtvarkos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis kovoje prieš nusikalstamumą ir teisėtvarkos pažeidimus;
8) Bendrijos valdybos reikalavimu teikti informaciją reikalingą tinkamam Bendrijos valdymui;
9) nevykdyti jokių darbų susijusių su Bendrijos turtu negavus Bendrijos narių susirinkimo ar Bendrijos valdybos leidimo (sprendimo);
10) pranešti apie trečiųjų asmenų veiksmus, kuriais gali būti kenkiama Bendrijos veiklai ir turtui;
11) be Bendrijos valdymo organo leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neperstatinėti, neremontuoti Bendrijos teritorijos bendrosios inžinierines įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų;
12) savavališkas privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba savavališkas privačių ar valstybinių vandens telkinių naudojimas. Po įspėjimo raštu vengimas grąžinti savavališkai užimtą žemę, mišką ar vandens telkinius arba nutraukti savavališką privačios nuosavybės teise priklausančių arba valstybinių vandens telkinių naudojimą, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 45 str.;
13) saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius. Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 47 str.;
14) sodininkai privalo rūpintis gamtos apsauga, laikytis įstatymų ir kitų aplinkos apsaugos reikalavimų. Saugoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo plotuose augančius medžius ir krūmus bei kitą augaliją. Esant galimybei globoti gyvūniją;
15) saugoti Bendrijos nustatytų mokesčių sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.
18. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
19. Bendrijai draudžiama:
1) Bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;
2) neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;
3) teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
4) skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens, mokant palūkanas, išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas;
5) būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.
20. Bendrijose draudžiama:
1) laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ir kitaip trukdančias;
2) šiukšlinti;
3) laikyti ir krauti dėžes bei įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas autotransporto priemones ar jų dalis, išskyrus specialiai įrengtose aikštelėse;
4) teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais, statybiniu laužu, automobilių dalimis upes, ežerus ir kitus vandens telkinius bei jų apsaugines zonas;
5) užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ir skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;
6) važinėti žaliuosiuose plotuose, statyti automobilius vejoje, mindžioti gėlynus, skatinti bei rauti gėles, ardyti veją ir sodinti daržoves;
7) plauti automobilius ne tam skirtose vietose;
8) kūrenti laužus nuo balandžio 15 d .iki rugpjūčio15d.

V. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

21. Bendrojo naudojimo objektais Bendrijoje laikomi:
1) bendrijos keliai, gatvės, jų ženklinimas ir kelio ženklai;
2) bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai;
3) bendrijos skelbimų lentos;
4) bendrijos bendrojo naudojimo žemė;
5) melioracijos įrenginiai;
6) komunalinių atliekų konteinerių laikymo aikštelės;
7) kiti bendrojo naudojimo objektai.
22. Bendrojo naudojimo objektai valdomi ir prižiūrimi Bendrijos valdymo organo pagal Bendrijos susirinkimo priimtus sprendimus, laikantis teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimų.
23. Bendrojo naudojimo objektai atnaujinami (remontuojami ir rekonstruojami) remiantis Bendrijos susirinkimo patvirtintu Ilgalaikiu (metiniu) bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo planu.

VI. BENDRIJOS KELIAI IR GATVĖS

24. Bendrijos keliu laikomos Bendrijos generaliniame plane pažymėtos ir įvardintos gatvės.
25. Bendrijos kelio danga, plotis, konfigūracija, ženklinimas ir kita yra įtvirtinta bendrojo naudojimo objektų sąraše, Bendrijos generaliniame plane, kadastrinių matavimų byloje ir kituose dokumentuose.
26. Bendrijos keliuose ir gatvėse taikomi Kelių eismo taisyklių reikalavimai.
27. Mechanines transporto priemones Bendrijos teritorijoje turi būti laikomos sodo sklype arba tam įrengtose aikštelėse. Draudžiama laikyti transporto priemonę sodo gatvėje ir trukdančią kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui.
28. Mechaninės transporto priemonės greitis sodo teritorijoje negali viršyti 30 km/h.
29. Transporto priemonių greitį ribojančius kelio ženklus turi prižiūrėti Bendrijos valdymo organas.
30. Draudžiama važinėti Bendrijos keliais ir gatvėmis sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Už kelių sugadinimą atsako sklypo, į kurį važiavo transporto priemonė, savininkas.
31. Be Bendrijos valdymo organo rašytinio sutikimo ar sprendimo draudžiama uždaryti sodo kelius ir pravažiavimus. Uždaryti sodo kelią ar pravažiavimą galima tik Bendrijos valdymo organo sprendime nurodytomis sąlygoms ir tvarka.
32. Bendrijos teritorijoje esantys keliai, gatvės ir išvažiavimai turi būti tvarkomi taip, kad prireikus į juos galėtų patekti priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos, komunalinių atliekų, nuotekų ir kitų tarnybų ar įmonių specialusis transportas.
33. Sodo gatvių kelių priežiūros (užlyginti duobes, provėžas, suprofiliuoti dangą, nuolat lyginti atsiradusias duobes) darbus vasaros sezono metu organizuoja Bendrijos valdymo organas, o žiemos sezono metu – Bendrijos teritorijoje gyvenantys ar suinteresuoti kelio sutvarkymu sodininkai savo lėšomis.
34. Asmuo norintis perkasti Bendrijos kelią ar gatvę (valstybei priklausantį žemės plotą), atlikti kitus darbus šalia kelio, kurie gali turėti įtakos kelio būklei, darbus turi suderinti su Bendrijos valdymo organu ir gauti sutikimą iš nacionalinės žemės ūkio tarnybos. Sugadinus kelią, atsakingas už kelio sugadinimą asmuo turi atlyginti Bendrijai padaryta žalą.
35. Kelių ženklai, gatvių ženklinimas ir kiti Bendrijos teritorijoje esantys ženklai yra Bendrijos nuosavybė.

VII. APTVĖRIMAI, RIBOJANTYS SKLYPŲ RIBAS

36. Bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai (toliau tvora) yra Bendrijos nuosavybė. Tvora žymi Bendrijos teritorijos ribas.
37. Be Bendrijos valdymo organo leidimo draudžiama tvorą remontuoti, keisti ar vykdyti bet kokius kitus nesuderintus su Bendrijos valdymo organu darbus.
38. Tvora yra remontuojama ir atnaujinama pagal Ilgalaikį (metinį) bendrojo naudojimo objektų planą.
39. Nesutarimai dėl tvoros aukščio, vietos sklype, augalų atstumo ir kita sprendžiami sklypo savininkų bendru sutarimu. Nesutarus, sklypų savininkai iškilusius ginčus sprendžia įstatymų nustatyta tvarka teisme.
40. Ribos tarp sodininkų žemes sklypų ir bendrojo naudojimo žemės gali būti pažymimos 1.8 metro aukščio ažūrine tvora ar tokio pat aukščio gyvatvore.
41. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo galima ažūrine tvora laikantis STR , gyvatvore atskirti sodo sklypą galima esant rašytiniam susitarimui, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – esant sodininkų Bendrijos valdymo organo sutikimui.

VIII. BENDRIJOS SKELBIMŲ LENTOS

42. Bendrijos valdymo organas turi užtikrinti, kad prie įvažiavimų į Bendrijos sodų teritoriją būtų tvarkingos informacinės – skelbimų lentos su Bendrijos pavadinimu, sklypų schemomis, sklypų numeriais.
43. Skelbimų lentos skirtos ir naudojamos informuoti Bendrijos narius Bendrijos valdymo, susirinkimų šaukimo, talkų organizavimo ir kitais svarbiais Bendrijos veiklos klausimais.
44. Ne Bendrijos nariai skelbimų lentose gali skelbti informaciją tam skirtoje lentos vietoje, jei tai netrukdo bendrijos skelbiamai informacijai.
45. Bendrijos skelbimų lentose draudžiama:
1) skelbti informaciją, kuri nesuderinama su bendrijos veikla;
2) nuimti, užklijuoti ar kitaip paslėpti bendrijos valdybos pranešimus;
3) skelbimo tvirtinimui naudoti klijus ar kitas sunkiai nuvalomas skelbimą pritvirtinimo priemones.

IX. RAMYBĖS LAIKAS IR TRIUKŠMAS

46. Bendrijos sodo teritorijoje nustatomas ramybės laikas nuo 23 val. iki 7 val. ryto. Ramybės metu draudžiama triukšmauti, važinėti didelį triukšmą skleidžiamomis transporto priemonėmis ar kitaip trikdyti ramybę, gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytą higienos normą.
47. Bet kuriuo paros laiku naudojami radijo ir vaizdo grotuvai/aparatūra turi veikti taip, kad neviršytų normalaus garso lygio, nekeltų triukšmo ir netrukdytų kaimyninio sklypo šeimininkui.

X. SODININKŲ SKLYPAI

48. Mėgėjų sodo sklypas (toliau – sodo sklypas) – mėgėjų sodo teritorijoje pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais žemės sklypas arba priskirtas vėliau patikslintu Bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektu ar kitu teritorijų planavimo dokumentu.
49. Įsiterpęs valstybinės žemės sklypas – tai valstybinės žemės plotas, kurio neįmanoma suprojektuoti kaip atskiro individualaus sodo sklypo, nes yra įsiterpęs tarp valstybinės ar privačios žemės sklypų, neviršijantis 0,04 hektaro, taip pat tas valstybinės žemės sklypas, prie kurio pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – žemėtvarkos projektas) neįmanoma suprojektuoti privažiuojamo kelio.
50. Laikantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, mėgėjiško sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Pakeitus tikslinę žemės naudojimo paskirtį, nustatomas naujas jos naudojimo režimas pagal teritorijų planavimo dokumentus.
51. Sodo sklypų sujungimas gali būti vykdomas pagal planavimo dokumentus (žemėtvarkos projektus arba sklypų formavimo pertvarkymo projektus).
52. Nesutarimus dėl tvoros aukščio, vietos sklype, augalų atstumo ir kita sprendžiami sklypo savininkų bendru sutarimu. Nesutarus, sklypų savininkai iškilusius ginčus sprendžia įstatymų nustatyta tvarka.
53. Sodininkai privalo laiku ir tinkamai tvarkyti savo žemes sklypus, dalyvauti talkose, tvarkant Bendrijos bendrojo naudojimo žemę.
54. Kiekvieno sklypo savininkas privalo turėti prie namo (nesant namo, prie kito laikino statinio) pritvirtintą nustatyto pavyzdžio namo numerį.
55. Siekiant įgyvendinti Bendrijos veiklos tikslus, kuriais siekiama tobulinti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę, gali būti organizuojamos geriausiai tvarkomų pavyzdingų sodo sklypų apžiūros ir konkursai.

XI. REIKALAVIMAI STATINIO STATYBAI SODO SKLYPE

56. Mėgėjiško sodo sklype Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
57. Nesudėtingas statinys – tai paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų.
58. Reikalavimus statinių statymui reglamentuoja Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti statybas reglamentuojantys teisės aktai.
59. Sodo sklype statiniai statomi laikantis šių reikalavimų:
1) pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, inžineriniai statiniai (išskyrus tvoras) – ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos sutikimą;
2) tvoros tarp sklypų turi atitikti statybos techninių reglamentų nustatytus tvoroms reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos. Norint statyti šių reikalavimų neatitinkančias tvoras, būtina turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Atskirti sodo sklypą nuo sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora;
3) statyti tvorą ant sklypo ribos (kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą) galima tik turint
rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar sutikimą;
4) kai sodo sklypas ribojasi su Bendrijos gatve(keliu), draudžiama gyvatvorę sodinti už sodo sklypo ribos tai yra gatvės (kelio) pusėje.
60. Asmenys, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nuosavybės teise ar kitomis teisėmis valdomame sodo sklype gali statyti ar rekonstruoti:
1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę statybos leidimą, – vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį. Nauji pastatai gali būti statomi ne mažesniame kaip 0,04 ha sodo sklype. Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad neblogintų kaimyninių sklypų savininkų ir naudotojų sąlygų verstis mėgėjiška sodininkyste;
2) be statybos leidimo – sodo namą, sodo baldus ir mažosios architektūros bei smulkius rekreacinės paskirties statinius (suolelius, sporto aikšteles, židinius, skulptūras, dekoratyvines tvoreles, lieptus ir kitus laikinuosius statinius).
61. Tvoros, nuotekų įrenginiai ar kiti statiniai negali būti statomi Bendrijos nuosavybės teise valdomoje ar nuomojamoje (prižiūrimoje) valstybinėje žemėje.
62. Tualetai ir komposto dėžės ar duobės turi būti įrengiamos nuošaliose sklypo vietose, toliau nuo paviršinių vandens telkinių, visais atvejais, kad jos nekeltų žalos kaimyninių sklypų savininkams ar kitiems asmenims ar aplinkai. Šie įrenginiai turi būti statomi 2-3 metrų atstumu nuo kaimyninio sklypo.
63. Pamazgų ir lauko tualetų duobės turi būti valomos pagal sanitarinius higienos reikalavimus.
64. Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
65. Aptvarai ir voljerai turi būti statomi ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu nuo kaimyninio sodo sklypo ribos.
66. Vykdant sodo sklype statybas, statybų užsakovas (organizatorius) privalo:
1) negadinti bendrojo naudojimo bendrijos turto;
2) nešiukšlinti bendrijos teritorijos.
67. Sugadinus Bendrijos turtą, atsakingas asmuo turi atlyginti padarytą žalą. Žalos atlyginimas yra derinamas su Bendrijos valdyba.
68. Bendrijoje draudžiama:
1) be valdybos sutikimo sandėliuoti, laikyti statybines ir kitas medžiagas ant kelių, gatvių, šaligatvių, teršti juos statybinėmis atliekomis ir gruntu ir kitaip trukdyti gretimų sklypų naudotojams ;
2) šiukšlinti;
3) laikyti ir krauti dėžes bei įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas autotransporto priemones ar jų dalis;
4) teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais, statybiniu laužu, automobilių dalimis vandens telkinius bei jų apsaugines zonas;
5) užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ir skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;
6) važinėti bendro naudojimo plotuose, statyti automobilius vejoje;
7) plauti automobilius ne tam skirtose vietose.

XII. REIKALAVIMAI AUGALŲ SODINIMUI, PRIEŽIURAI IR TVARKYMO
REIKALAVIMAI SODO SKLYPE

69. Sodo sklypas turi būti tvarkomas taip, kad jame naudojamos tvarkymo ir priežiūros priemonės ir metodai nesukeltų žalos bendrijai, taip pat neblogintų Bendrijos teritorijos estetinės kokybės.
70. Medžius (vaismedžius) ir krūmus (vaiskrūmius) sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Sodo sklype medžiai (vaismedžiai) ir krūmai (vaiskrūmiai) sodinami laikantis šių reikalavimų:
1) aukštaūgiai medžiai (vaismedžiai), aukštesni kaip 3 m, sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos;
2) šiaurinėje sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą;
3) žemaūgiai medžiai (vaismedžiai), iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sklypo ribos;
4) krūmai (vaiskrūmiai) sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos;
5) sodiniai visais atvejais neturi daryti žalos kaimyninio sklypo naudotojams. Mažesniu atstumu jie gali būti sodinami esant rašytiniam kaimyninių sodo sklypų savininkų susitarimui.
71. Dekoratyvinės gyvatvorės turi būti sodinamos taip, kad užaugusios jų šakos nesiskverbtų į kaimyninį sklypą ar bendrojo naudojimo žemę. Gyvatvorės medžiai turi būti nuolat karpomi ir prižiūrimi išlaikant jų aukštį iki 1,0 -1,2 metro.
72. Aukštaūgiai medžiai (vaismedžiai), aukštesni kaip 3 metrų, neturėtų būti sodinami po elektros oro linijomis, mažesniu kaip trijų metrų atstumu nuo bendrojo naudojimo objektų.
73. Kai gyvatvorės, medžiai ir jų šakos yra kaimyniniame sklype, bendrojo naudojimo žemėje, sklypo savininkas kaimynui ar Bendrijos valdybai pareikalavus, remiantis Lietuvos Respublikos Civilinis kodekso 4.42 str.:
1) turi teisę nupjauti ir pasilikti sau kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmų, kitų augalų šaknis ir šakas, esančias jo žemės sklype, prieš tai įspėjęs kaimyninio žemės sklypo savininką ir nustatęs terminą jas pašalinti, bet per nustatytą terminą nesulaukęs jų pašalinimo;

2) visais atvejais žemės sklypo savininkas įgyja nuosavybės teisę į vaisius, gautus nuo kaimyniniame žemės sklype augančių medžių, krūmų šakų, esančių jo žemės sklype, ir į vaisius, gautus nuo kaimyniniame žemės sklype augančių kitų augalų stiebų, šakų ir šaknų, esančių jo žemės sklype.
74. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, mėgėjų sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Bendrijų teritorijoje draudžiama auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus augalus ir jų sėklas.
75. Mėgėjų sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
76. Medžius ar krūmus mėgėjų sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sodo sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima tik turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą, o kai sodo sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija, – rašytinį sodininkų bendrijos valdybos sutikimą. Sodo sklype medžiai ir krūmai sodinami laikantis šių reikalavimų:
1) aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m , sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sodo sklypo ribos, šiaurinėje sodo sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sodo sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą;
2) žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sodo sklypo ribos;
3) krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sodo sklypo ribos;
4) mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais sodiniai gali būti sodinami turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą.
5) kai sodo sklypas ribojasi su Bendrijos gatve (keliu), draudžiama gyvatvorę sodinti už sodo sklypo ribos tai yra gatvės (kelio) pusėje.
77. Mėgėjų sodo teritorija turi būti tvarkoma taip, kad prireikus į ją lengvai galėtų patekti, atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai.
78. Kiekviename sodo sklype nuolat turi būti palaikoma švara ir tvarka:
1) naikinamos piktžolės;
2) kovojama su augalų ligomis ir kenkėjais;
3) surenkami sugedę ir pažeisti vaisiai ir uogos;
4) surenkami lapai ir kitos augalinės kilmės atliekos;
5) augalinės kilmės atliekos kompostuojamos tam įrengtose kompostinėse ar komposto sandėliavimo dėžėse. Kompostavimo vieta ar kompostavimo dėžė privaloma sodo sklype.
6) neorganinės kilmės atliekos (plastmasė, stiklas, statybinės atliekos ir kt.) turi būti surenkamos ir dedamos į atitinkamus atliekų konteinerius arba išvežamos į įrengtas aikšteles.
7) atvežtas gyvulių mėšlas, durpės ar kitos organinės trąšos turi būti sandėliuojamos sodo sklype ir per 2-3 dienas sunaudojamos arba izoliuojamos nuo poveikio aplinkai (apdengiamos polietilenu, apkasamos žeme ir kt.);
8) sodo sklype išravėtos piktžolės ir kitos atliekos negali būti metamos į mišrių atliekų konteinerius ant kelių, takų ar kitų bendrojo naudojimo plotų, jos turi būti kompostuojamos sodo sklype, tam numatytoje kompostavimo vietoje.

XIII. GYVUNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

79. Gyvūnų laikymas ir priežiūra Bendrijos teritorijoje vykdoma laikantis šių reikalavimų:
1) sodo sklype leidžiama laikyti smulkius naminius gyvūnus (triušius, nutrijas, šunis, paukščius, bites ir kt.);
2) gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jiems priklausantys gyvūnai nesužeistų žmonių ar kitų gyvūnų, nedarytų žalos kitų savininkų turtui;
3) šunys Bendrijos teritorijoje negali būti palaidi, jie turi būti pririšti arba uždaryti ne mažiau kaip 1,5 m aukščio aptvertuose voljeruose, o pasivaikščiojimų metu turi turėti antsnukį;
4) šunų savininkai turi rūpintis, kad jie neterštų aplinkos. Gyvūnų savininkai ar atsakingi asmenys privalo nedelsiant surinkti bei išvalyti ekskrementus;
5) uždaroje savininko valdoje šunys gali būti nepririšti, tačiau prie įėjimo į valdą turi būti pakabintas įspėjamasis ženklas ir užrašas (ženklas – baltas 25 cm kraštinių ilgio trikampis su 3 cm pločio raudonu apvalu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos profilis, užrašas – „Palaidas šuo“);
6) šuns savininkas privalo turėti šuns registracijos pažymėjimą, pasą ar Veterinarinės tarnybos pažymėjimą;
7) gyvūnai turi būti sveiki, be niežų, išplikusių egzemų, patologiškai nesiseiliojantys. Ligoti gyvūnai turi būti nedelsiant gydomi. Draudžiamas jų kontaktas su sveikais gyvūnais;
8) gyvūnų savininkai turi užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo, galinčio sutrukdyti žmonių ramybę, viešą rimtį.
80. Sodininkas turi teisę laikyti smulkius paukščius ir gyvūnus, jei jie laikomi specialiuose aptvaruose, griežtai laikomasi sanitarinių bei veterinarinių reikalavimų, neteršia aplinkos, nedaro žalos aplinkai, nesukelia nepatogumų kaimynų darbui ir poilsiui (neskleidžia nemalonaus kvapo, nekelia triukšmo). Aptvarų ir voljerų tvora turi būti statoma ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu nuo kaimyninio sodo sklypo ribos.
XIV. ATLIEKŲ TVARKYMAS

81.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos ir atliekų tvarkymo įstatymais už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, įskaitant įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą, formos nustatymą, jos dydžio apskaičiavimą, atsakinga vietos savivaldos institucija. Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, lengvatas rinkliavos mokėtojui savivaldybės teritorijoje turi teisę nustatyti tik savivaldybės taryba savo sprendimu. Rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose. Nustatydamos vietines rinkliavas, savivaldybių tarybos tuo pačiu nustato ir jas privalančius mokėti subjektus.
82. Komunalinės atliekos renkamos į komunalinių atliekų konteinerius.
83. Surenkant ir išvežant atliekas, draudžiama:
1)versti įvairias atliekas, metalo bei statybinį laužą į laukus, miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;
2)deginti atliekas konteineriuose bei kitose tam neskirtose vietose;
84. Į konteinerius negali būti metamos šių rūšių atliekos:
1) pamazgos ir kitos skystos atliekos, naminių gyvulių ir paukščių mėšlas;
2) statybinės, medienos atliekos ir metalo laužas;
3) žolė, vaisiai ir kiti augalai;
4) naftos produktai, vaistai ir vaistinės medžiagos;
5) akumuliatoriai ir automobilinės atliekos (padangos, tepalų filtrai ir pan.);
6) organiniai tirpalai, liuminescencinės lempos, sugedę ir seni pesticidai;
7) radioaktyvias atliekos, fotografijos darbų atliekos;
8) kitos aplinkai kenksmingos ir toksiškos atliekos.

XV. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
85. Bendrijos valdybos pirmininkas ar valdybos nariai priima su Bendrijos veikla susijusius ir Bendrijos kompetencijai priskiriamus Bendrijos narių ir kitų asmenų prašymus ir skundus.
86. Prašymai (skundai) Bendrijos valdybos pirmininkui ar valdybos nariui gali būti teikiami žodinės arba rašytinės formos, ir pateikiami tiesiogiai, siunčiami paštu į Bendrijos buveinės registracijos vietą.
87. Prašymai (skundai) Bendrijos valdymo organo turi būti išnagrinėti per 30 dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos. Prašymo (skundo) nagrinėjimo terminas dėl svarbių priežasčių gali būti pratęstas papildomai, tačiau neilgiau nei 30 dienų.
88. Prašymai (skundai) priklausomai nuo jų sprendimo (reikalavimų) turinio nagrinėjami Bendrijos valdymo organo arba teikiami svarstyti Bendrijos narių susirinkimui.
89. Prašymą (skundą) pateikęs asmuo, Bendrijos valdymo organo gali būti kviečiamas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį. Asmens neatvykimas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį nesustabdo jo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo.
90. Atsakymai į rašytinius prašymus (skundus) pateikiami raštu.

XVI. KOMISIJŲ SUDARYMAS

91. Bendrijos reikalų sprendimui, kai būtinos specialios žinios, įgūdžiai, atitinkama kvalifikacija ar asmeninės savybės, Bendrijos narių susirinkimo ar Bendrijos valdymo organo sprendimu gali būti sudaromos komisijos.
92. Narystė komisijoje yra savanoriška. Komisijos narių skaičius neribojamas, tačiau komisijoje negali būti lyginis narių skaičius. Komisijos nariai iš savo tarpo renka komisijos pirmininką.
93. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, turi pagrindinio balso teisę komisijos narių nuomonėms išsiskyrus.
94. Komisija turi teisę gauti jai pavesto klausimo sprendimui būtinus dokumentus, kviesti į komisijos posėdžius Bendrijos narius, prašyti Bendrijos valdymo organo ar Bendrijos susirinkimo narių komisijos darbui reikalingų finansinių išteklių.
95. Komisija išnagrinėjusi pavestą klausimą surašo išvadą, kurią pateikia ją sudariusiam Bendrijos valdymo organui.

XVII. BENDRIJOS TURTAS IR PAJAMOS

96. Bendrijos narių susirinkimas nustato Bendrijos mokesčius ir jų dydžius. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
97. Bendrijos mokesčiai yra:
1) Bendrijos nario mokesčiai ;
2) tiksliniai įnašai;
3) valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
4) fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai ir kitas turtas;
5) valstybės leidžiamos 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio;
6) kitos teisėtai įgytos pajamos.
98. Bendrijos nario mokestis yra kiekvienais kalendoriniais metais mokamas, vienkartinis, nustatyto dydžio mokestis, priklausomai nuo nuosavybės teise valdomų sklypų Bendrijos teritorijoje dydžio.
.
99.Tiksliniai mokesčiai naudojami Bendrijos narių susirinkimo tvirtinamoje sąmatoje ir ilgalaikiame (metiniame) bendrojo naudojimo atnaujinimo ir priežiūros plane numatytiems darbams, prekėms ar paslaugoms apmokėti.
100. Mokesčių apskaičiavimą, atsižvelgiant į tvirtinamą sąmatą ir ilgalaikį bendrojo naudojimo atnaujinimo ir priežiūros planą, vykdo Bendrijos buhalteris.
101. Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai privalomi visiems Bendrijos nariams. Gali būti nustatomas tik kitas mokesčių sumokėjimo terminas.
102. Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai gali būti sumokami į Swedbankas, AB esančią Bendrijos sąskaitą Nr.LT 617300010002211140 arba tiesiogiai buhalteriui.
103. Laiku nesumokėjus nustatytų mokesčių, nuo kiekvienos paskesnės dienos skaičiuojami 0,02 procentų dydžio delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėtinos mokesčių sumos.
104. Asmenų ir jų turto atžvilgiu, kurie nemoka bendrijos narių susirinkimo nustatytų mokesčių, gali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos teisinės priemonės.
105. Bendrijos teritorijoje nuosavybės ar kita valdymo teise valdantiems žemės sklypą asmenims, bet nesantiems bendrijos nariais, taikomi bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai.
106. Ne Bendrijos nariai privalo mokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatytus mokesčius. Mokesčių mokėjimo tvarka, terminai, dydžiai ir kitos sąlygos yra aptariamos bendrijos narių visuotiniame susirinkime.

XVIII. ATSAKOMYBĖ

107. Bendrijos narys, kuris pats asmeniškai ar jo šeimos narys nevykdo šių taisyklių reikalavimų ar nevykdo 19 punkte įvardintų nario pareigų ar nesilaiko Lietuvos Respublikos sodininkų Bendrijų įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų Bendrijos narių susirinkimo ar Bendrijos valdybos sprendimu gali būti:
1) pareiškiamas įspėjimas;
2) taikomas viešas asmens ir veiksmų skelbimas;
3) pašalinama iš Bendrijos narių.
108. Bendrijos nariui ar jos šeimos nariui už veiksmus ar neveikimą, kuriais padaryta žala kitam Bendrijos nariui, jo turtui, Bendrijai ar kitiems asmenims esantiems Bendrijos teritorijoje, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta turtinė atsakomybė.
109. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą, Bendrijos įstatus ir Bendrijos vidaus tvarkos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

110. Valstybės institucijos ir savivaldybės vykdo viešąjį Bendrijų teritorijų administravimą, statinių statybos kontrolę bei viešosios tvarkos priežiūrą; turėdamos tikslą plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, gali remti Bendrijas, jų susivienijimus ar draugijas, siekiančius tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti mėgėjiškus sodus ir jų kraštovaizdį, saugoti gamtą ir auginti žemės ūkio produkciją bei tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus. Valstybės ir savivaldybių rėmimo būdus ir sąlygas nustato kiti teisės aktai bei specialiosios programos.
111. Įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka valstybė ir savivaldybės gali remti Bendrijas visiškai ar iš dalies padengdamos išlaidas mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objektų (kelių, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo bei valymo ir kitų) statybai, priežiūrai ir atnaujinimui.
112. Savivaldybės Bendrijas gali remti šiais būdais:
1) įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka Bendrijas ir jų narius atleisdamos nuo žemės ir kitų mokesčių;
2) rengdamos ir įgyvendindamos specialiąsias Bendrijų rėmimo programas;
3) teikdamos nemokamas konsultacijas Bendrijų steigimo, veiklos pasibaigimo ir pertvarkymo, mėgėjiškos sodininkystės veiklos, teritorijų planavimo, žemės naudojimo ir kraštovaizdžio tvarkymo klausimais.
113. Bendrijoms remti savivaldybėse gali būti sudaroma specialioji programa. Jos sudarymo ir lėšų naudojimo tvarką nustato savivaldybės institucijos.
114. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp Bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų spendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
115. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdymo organas arba Bendrijos narių susirinkimas įstatų nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą ginčo šalims turi būti pranešta raštu. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.
116. Lietuvos Respublikos sodininkų Bendrijų įstatymo nuostatos, susijusios su juridinių asmenų registru, įsigalioja nuo juridinių asmenų registro pradžios.
117. Šios taisykles gali būti keičiamos Bendrijos narių susirinkimu.

Patvirtinta Sodininkų bendrijos „Berželis“
narių susirinkime, įvykusiame
2014m. balandžio mėn. 12 d.
___________________

SODININKŲ BENDRIJOS
„BERŽELIS“
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sodininkų bendrija „Berželis“ (toliau – Bendrija) yra sodininkų bendrai įsteigta, atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.
2. Sutrumpintas bendrijos pavadinimas – SB „Berželis“.
3. Bendrijos teisinė forma – sodininkų bendrija.
4. Juridinio asmens kodas 190067327
5. Bendrijos buveinė keičiama sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolu, kuris registruojamas Juridinių asmenų registre.
6. Bendrija veikia jos teritorijai priskirtose ribose savivaldybės teritorijoje.
7. Bendrija turi antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
8. Bendrijos finansiniai metai yra nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31d.
9. Bendrijos veiklos terminas neribotas.
10. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.
11. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
12. Bendrijos veiklos tikslai yra:
12.1. įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu;
12.2. puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.
13. Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:
13.1. organizuoja ir vykdo veiklą, kuri reikalinga Bendrijos turtui prižiūrėti ir tinkamai naudoti;
13.2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus plėtojant mėgėjų sodininkystės veiklą;
13.3. padeda sodininkams realizuoti jų išaugintą ir pagamintą produkciją;
13.4. organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjų sodininkystę;
13.5. organizuoja mėgėjų sodo teritorijos planavimą;
13.6. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas būsto plėtrai;
13.7. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjų sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja talkas aplinkai tvarkyti;
13.8. bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas;
13.9. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis.
14. Siekdama savo tikslų Bendrija turi teisę:
14.1. įvairiais teisėtais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius;
14.2. steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
14.3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
14.4. steigti fondus;
14.5. užsiimti vaisių, uogų, daržovių, gėlių auginimu, dekoratyvine sodininkyste, bitininkyste, vaistažolių auginimu, grybų auginimu, augalų sėklininkyste;
14.6. užsiimti veikla, susijusia su poilsio organizavimu;
14.7. turėti parduotuves ir prekiauti sodininkų užauginta ir pagaminta produkcija, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekėmis;
14.8. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjų sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus;
14.9. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
14.10. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi vykdyti šią ūkinę veiklą:
01.13.50 Daržovių sėklų gavyba
01.19.10 Gėlių auginimas
01.21 Vynuogių auginimas
01.28 Prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių formacijos pramonėje naudojamų augalų
auginimas
01.29 Kitų daugiamečių augalų auginimas
01.49.20 Bitininkystė
10.32 Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
47.21 Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.76 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse
47.81 Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
47.89 Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
58.19 Kita leidyba
68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas

III. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
15. Bendrija turi šias teises ir pareigas:
15.1. verstis įstatymų nedraudžiama ir jos įstatuose numatyta ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais;
15.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
15.3. nustatyti savo produkcijos bei teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymu nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija;
15.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
15.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
15.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio ar tarptautinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
15.7. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio valstybių valdžios ir valdymo institucijų, mėgėjų sodininkystės mokslinių ir kitokių tyrimų bei sodininkystės švietimo reikmėms;
15.8. reorganizuotis ar likviduotis.
16. Bendrija privalo laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius.
17. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Bendrijos įstatams ir veiklos tikslams.
18. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už Bendrijos prievoles.
19. Bendrijai draudžiama:
19.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;
19.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;
19.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
19.4. skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas, išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas;
19.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.
IV. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
20. Bendrijos nariu gali būti mėgėjų sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjų sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas jų įgaliotas bendrasavininkas.
21. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjų sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių, asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
22. Bendrijos narys turi šias teises:
22.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizijos komisijos nariu;
22.2. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;
22.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;
22.4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjų sodininkystės produkciją;
22.5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
22.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;
22.7. išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys privalo pilnai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai.
23. Bendrijos narys turi šias pareigas:
23.1. laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus;
23.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
23.3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;
23.4. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius;
23.5. informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdybą;
23.6. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;
23.7. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, proporcingai pagal sklypo dydį;
23.8. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose;
23.9. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, privalo apie tai informuoti Bendrijos valdybą raštu prieš 10 darbo dienų bei atsiskaityti su Bendrija;
23.10. perleidęs nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, išstoti iš Bendrijos.
24. Sodininkai ir kiti asmenys, įsigiję mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, mėgėjų sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjų sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.
25. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.
V. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA
26. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.
27. Prašymas stoti į Bendriją paduodamas Bendrijos valdybai, kuri posėdyje svarsto sodininko prašymą dėl priėmimo į bendrijos narius klausimą. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį. Priimti į Bendriją nariai registruojami Bendrijos narių registravimo knygoje.
28. Bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), sodininko įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos narių data, telefonai, elektroninio pašto adresas, asmens išregistravimo iš bendrijos data.
29. Su asmenų registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo, įsigijęs sodo sklypą mėgėjų sodo teritorijoje.
30. Bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas). Priėmus sprendimą išduoti Bendrijos nario pažymėjimą (bilietą), privalomieji nario pažymėjimo (bilieto) rekvizitai yra šie: Bendrijos pavadinimas, nario vardas, pavardė, nuotrauka, sklypo plotas, adresas (sklypo numeris), įstojimo į Bendriją data, Bendrijos antspaudas, Bendrijos pirmininko parašas. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) išdavimo, rekvizitų papildymo, nario pažymėjimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.
31. Narystė Bendrijoje pasibaigia:
31.1. nariui mirus;
31.2. nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjų sodo teritorijoje esantį sodo sklypą;
31.3. nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai jį pašalinus iš Bendrijos;
31.4. Bendriją likvidavus.
32. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos:
32.1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos parašęs prašymą Bendrijos valdybai ne vėliau kaip prieš 10 dienų.
32.2. Bendrijos narys gali būti pašalinamas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu kai Bendrijos narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus.
33. Asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti Bendrijos nariais, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai bei už visas paslaugas ir naudojimąsi bendro naudojimo objektais atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas. Asmenims, išstojusiems ar pašalinamiems iš Bendrijos jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.
VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA
34. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:
34.1. keisti Bendrijos įstatus;
34.2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą;
34.3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;
34.4. iš Bendrijos narių rinkti revizijos komisiją bei jos pirmininką ir tvirtinti šios komisijos darbo reglamentą;
34.5. tvirtinti Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką;
34.6. vertinti Bendrijos valdybos veiklą, tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą;
34.7. spręsti Bendrijos narių šalinimo iš Bendrijos klausimus;
34.8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;
34.9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus tvarkos taisykles;
34.10. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;
34.11. priimti sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
34.12. priimti sprendimą pertvarkyti Bendriją;
34.13. priimti sprendimą likviduoti Bendriją, atšaukti Bendrijos likvidavimą;
34.14. rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių;
34.15. spręsti mėgėjų sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.
35. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.
36. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
37. Bendrijos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka:
37.1. Bendrijos narių susirinkimo (eilinio ar neeilinio) sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrijos valdyba, 1/10 Bendrijos narių ir revizijos komisija.
37.2. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu.
37.3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai Bendrijos valdybai pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos, datos ir laiko, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos.
37.4. Jei Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti (ar nesušaukti) Bendrijos narių susirinkimą per mėnesį nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos ir nepranešė apie savo sprendimą iniciatorių nurodytam asmeniui, narių susirinkimas gali būti šaukiamas iniciatorių (daugiau kaip 1/10 Bendrijos narių ar revizijos komisijos) sprendimu.
37.5. Bendrijos valdyba pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti Bendrijos narių susirinkimo, jei nėra praėję 4 mėnesiai nuo finansinių metų pabaigos, jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai, jei paraiška paduota nesilaikant reikalavimų.
37.6. Eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos.
37.7. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, priėmę sprendimą sušaukti narių susirinkimą, turi ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdami skelbimą skelbimų lentose arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat, esant galimybėms, paskelbdami informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodami elektroninėmis priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą, datą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais.
37.8. Jei susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti Bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie Bendrijos narių susirinkimo sušaukimą kiekvienam Bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba skelbiama vietos laikraštyje . Skelbime turi būti nurodoma kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais. Apie Bendrijos narių susirinkimo sušaukimą visais atvejais turi būti skelbiama ir skelbimų lentose, papildomai pažymint, kokiuose laikraščiuose yra paskelbta apie susirinkimą, kai pasirenkamas paskelbimo vietos laikraštyje, respublikiniame dienraštyje būdas.
37.9. Kiekviename Bendrijos narių susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
37.10. Bendrijos narių susirinkime dalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Už bendrijos narį, atstovaujamą įgalioto asmens pagal įgaliojimą ar pagal balsavimo teisės perleidimo sutartį, pasirašo įgaliotas asmuo (vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti tik vienam Bendrijos nariui). Narių registravimo sąrašą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu.
37.11. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje Bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas Bendrijos narių susirinkime, atstovauja Bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pats nedalyvauja Bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti Bendrijos valdybai. Šiuo atveju laikoma, kad Bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutartis notariškai netvirtinama, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdybos ar atskirų jos narių rinkimo ar atšaukimo, Bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
37.12. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą.
37.13. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
37.14. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrijos narių susirinkimo dienos. Prie Bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkimo dalyvių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys Bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu.
38. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, Bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų gali būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimai pakartotiniame narių susirinkime priimami paprasta ar šių įstatų nustatytais atvejais – kvalifikuota visų susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių balsų dauguma. Į dalyvaujančių Bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu.
39. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip ½ susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus nustatytas išimtis.
40. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš Bendrijos, dėl Bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdybos narių išrinkimo ar atšaukimo, dėl Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo priimami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų.
41. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, taip pat, kai sprendimai priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip ½ bendrijos narių.
42. Balsavimas Bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams klausimais, dėl kurių nors vienas narys ar jo įgaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių.
43. Slaptas balsavimas vykdomas šia tvarka:
44. Prieš susirinkimą paruošiami slapto balsavimo biuleteniai, kurie antspauduojami bendrijos antspaudu. Slapto balsavimo biuletenyje turi būti: Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, darbotvarkės klausimo, dėl kurio vyksta slaptas balsavimas, numeris, balsavimo rezultatai: „už“, „prieš“, „susilaikė“.
45. Priėmus sprendimą dėl slapto balsavimo, slapto balsavimo biuletenyje įrašoma susirinkimo data ir darbotvarkės klausimo, dėl kurio balsuojama, numeris ir išdalinama susirinkime dalyvaujantiems Bendrijos nariams.
46. Baigus balsavimą, balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja rezultatus ir surašo balsų skaičiavimo protokolą. Biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, klausimo, dėl kurio balsuota, pavadinimas.
47. Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu. Raštu iš anksto balsavę Bendrijos nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.
48. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:
48.1. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios.
48.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu.
48.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė “už” arba “prieš” šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.
49. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti ir nesušaukę susirinkimo. Sprendimą dėl balsavimo raštu (apklausos būdu) priima bendrijos valdyba.
50. Balsavimas raštu, nesušaukus narių susirinkimo, vykdomas taip:
50.1. Parengiamas balsavimo raštu biuletenis, kuriame nurodoma Bendrijos pavadinimas, įrašomas svarstomas klausimas, siūlomi sprendimo būdas (-ai), balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas.
50.2. Balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam Bendrijos nariui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Apie balsavimą raštu taip pat paskelbiama viešai skelbimų lentoje.
50.3. Bendrijos narys, gavęs balsavimo biuletenį, turi per 14 kalendorinių dienų nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje, ar pritaria siūlomam nutarimo būdui (būdams). Užpildytas biuletenis pasirašomas.
50.4. Balsavimo biuleteniai laikomi negaliojančiais, jei jie nepasirašyti ar neužpildyti.
50.5. Užpildytą balsavimo biuletenį bendrijos narys turi grąžinti įgaliotam asmeniui, arba atsiųsti paštu Bendrijos valdybai, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę.
50.6. Balsavimo rezultatus apibendrina Bendrijos valdybos patvirtinta balsų skaičiavimo komisija, sudaryta iš Bendrijos narių atstovų. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina valsyba. Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas Bendrijos skelbimų lentoje.
50.7. Balsuojant raštu, priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip ½ Bendrijos narių.
50.8. Balsavimo biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma Bendrijos pavadinimas, data, klausimo, dėl kurio balsuota, pavadinimas.
50.9. Balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino grąžintų Bendrijos valdybai, ar perduotų per įgaliotą asmenį, ar įmestų į balsadėžę ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už ½ Bendrijos narių plius vienas.
50.10. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas Bendrijos valdybos sprendimu ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui.
51. Bendrijos narių susirinkimo priimti sprendimai (protokolai) registruojami ir skelbiami (sprendimai, išrašai iš protokolų) Bendrijos skelbimų lentose.
VII. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ
52. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
53. Bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 7 (septyni).
54. Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui. Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų Bendrijos valdybos narių kiekvienas renkamas tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
55. Bendrijos valdybos nariai gali būti atšaukiami Bendrijos narių susirinkimo sprendimu. Sprendimas yra teisėtas, jei už jį balsuoja daugiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimas dėl Bendrijos valdybos narių atšaukimo organizuojamas ta pačia tvarka kaip ir dėl valdybos narių rinkimo.
56. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka Bendrijos narių susirinkimas.
57. Bendrijos valdyba:
57.1. organizuoja bendrijos veiklą ir prižiūri, ar laikomasi jos įstatų;
57.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
57.3. veikia bendrijos vardu teisiniuose santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius. Sodininkų bendrijų įstatymo nurodytus sandorius Bendrijos valdyba gali sudaryti, kai yra toks narių susirinkimo sprendimas;
57.4. įgyvendina Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą;
57.5. sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia Bendrijos narių susirinkimui;
57.6. tvarko ir saugo Bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, Bendrijos techninius ir juridinius dokumentus ir asmenų įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą registravimo knygą;
57.7. šių įstatų nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus Bendrijos narių susirinkimui;
57.8. Bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia Juridinių asmenų registrui;
57.9. Įstatymų ir šių įstatų nustatytus viešus pranešimus skelbia vietos laikraštyje , viešą informaciją praneša registruotu laišku arba pasirašytinai, kitą informaciją Bendrijos nariams skelbia Bendrijos skelbimų lentose, o įstatų nustatytais atvejais praneša raštu.
57.10. teikia Bendrijos nariams reikalingą informaciją;
57.11. sprendžia naujų narių priėmimo į bendriją, narių skatinimo, drausminimo klausimus;
57.12. atlieka kitas Sodininkų bendrijų įstatyme ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat šių įstatų nustatytas pareigas.
58. Bendrijos valdyba nagrinėja Bendrijos narių pareiškimus, prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą.
59. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
60. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi vieną balsą.
61. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
62. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių. Jei bendrijos valdybos narių balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai.
63. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizijos komisijai būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai.
64. Ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki eilinio bendrijos narių susirinkimo Bendrijos valdyba privalo parengti Bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti Bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai Bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, Bendrijos veiklos planai ir prognozės.
65. Bendrijos valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, Sodininkų bendrijų ir kiti įstatymai.
66. Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti Bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, Sodininkų bendrijų ir kitus įstatymus.
67. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atliedžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 kalendorines dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą.
68. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo dėl jo kaltės padarytų nuostolių atlyginimo.
69. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis rėmėsi Bendrijos dokumentais ir kita informacija, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo įstatymu nustatyta tvarka sprendžia teismas.
VIII. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ
70. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija. Revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas renkami narių susirinkime 3 metų kadencijai. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas.
71. Revizijos komisijos nariu negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
72. Revizijos komisija:
72.1. tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;
72.2. informuoja Bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdybą apie Bendrijos veiklos pažeidimus;
72.3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;
72.4. privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui;
72.5. turi iniciatyvos teisę sušaukti Bendrijos narių susirinkimą.
IX. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA, NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA
73. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.
74. Nepiniginiai įnašai įvertinami Bendrijos valdybos sudarytos komisijos. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą bendrijos valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus.
75. Bendrijos valdybos organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose (talkose) turi dalyvauti visi Bendrijos nariai. Jei Bendrijos narys negali tokiose talkose dalyvauti, jis privalo įmokėti į Bendrijos sąskaitą Bendrijos narių susirinkimo nustatytą piniginį įnašą, kuris panaudojamas samdomų darbuotojų darbui apmokėti. Bendrijos valdyba privalo apskaityti talkose dirbančių bendrijos narių ir jo šeimos narių darbo sąnaudas ir šias sąnaudas įskaityti kaip įnašą Bendrijos narių susirinkimo patvirtinta tvarka.
X. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA
76. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
77. Sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais (tvoros, vartai, poilsio aikštelės, pliažai, miškai, vandens telkiniai ir kt.); bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjų sodo teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.
78. Bendrijos valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir prireikus jį papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų techninė būklė. Bendrijos valdyba bendrojo naudojimo objektų aprašą viešai paskelbia nariams ir pateikia jį kitiems su bendrojo naudojimo objektų valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti turto inventorizaciją atlikti iš naujo. Sprendimus dėl pakartotinės inventorizacijos priima bendrijos narių susirinkimas.
79. Bendrijai priklausančio nuosavybės teise turto aprašas tvirtinamas Bendrijos valdybos kiekvienais kalendoriniais metais pateikiant turto aprašymą ir kitus jį nustatančius duomenis.
80. Bendrijos pajamas sudaro:
80.1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
80.2. pajamos iš Bendrijos turto;
80.3. iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;
80.4. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
80.5. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai ( parama, labdara, pagal testamentą, dovanojimas) perduoti ar padovanotos lėšos ir kitas turtas;
80.6. pajamos iš 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio;
80.7. kitos teisėtai įgytos pajamos.
81. Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.
82. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.
83. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.
XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
84. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai. Jei įstatų projektą rengia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima valdyba. Jei bendrijos narių susirinkimas šaukiamas iniciatorių sprendimu, sprendimą dėl įstatų projekto įtraukimo į darbotvarkę priima susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.
85. Keisti Bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas.
86. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
87. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia Juridinių asmenų registrui.
88. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
XII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS
89. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.
XIII. GINČŲ SPRENDIMAS
90. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
91. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas.
92. Ginčas pirmiausia nagrinėjamas Bendrijos valdybos posėdyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo. Valdybai nusprendus, Bendrijos narių ginčas gali būti perduotas spręsti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui.
93. Apie priimtą sprendimą šalims pranešama raštu.
94. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.

Patvirtinta Sodininkų bendrijos „Berželis“
narių susirinkime 2013 m. balandžio 20d.

Bendrijos narių susirinkimo
įgaliotas asmuo Auksuolė Sargūnienė

Comments are closed